PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

Zaměřujeme se na chytrá, vysoce inovativní, progresivní, multifunkční, plně digitalizovaná technologická řešení energetických zdrojů na bázi OZE a sofistikované technologie úpraven povrchových vod na vodu pitnou, v mobilním i stacionárním provedení. Využíváme systém fantazie - myšlenka - kreativita - koncepce - modelová a výrobní dokumentace - prototyp v reálném provedení - příprava na podnikatelský záměr.

ENERGOKONTEJNER tepelných čerpadel vzduch / voda - voda, s progresivním energetickým managementem

Záměrem projektu je výzkum, realizace prototypu a výroba multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch / voda - voda, s progresivním autonomním energetickým managementem, s implementovanou predikcí vývoje klimatických podmínek a progresivních systémových interakcí fotovoltaických a solárních a alternativních externích subsystémů, v symbióze se subsystémy primárních akumulací, přesouvající efektivitu potenciálu mimo účinné intervaly přirozených zdrojů, s efektem úspory elektrické práce, s produkcí tepla i chladu, s autonomním energetickým zdrojem, s využíváním elektrické i tepelné energie převáděné do procesních vazeb a sekundární akumulací s fázovou změnou (PCM), s vývojem a realizací mobilní transportní platformy energokontejneru.


Výzkum a realizace vysoce inovativní - multifunkční mobilní i stacionární úpravny povrchových i podzemních vod na vodu pitnou

Realizovaná komplexní zásuvná technologie úpravny do mobilního kontejneru s klimatizovaným prostorem

Využití:

  • Občanská vybavenost
  • Průmyslové uplatnění
  • Oblast kritického ohrožení - v oblasti živelních pohrom, znečištěné, zdevastované oblasti
  • Zemědělství, chovatelský průmysl
  • Charitativní projekty


Robotický systém pro zemědělství 21. století

Multifunkční robot - vývoj navigačního systému agrorobotu
Podstatou projektu je výzkum, vývoj a realizace modulárního robotického systému s prvky autonomního řízení, který bude využitelný v rostlinné výrobě. Základem systému budou všesměrové bočnicové moduly, mezi nimiž budou pracovní moduly robota. Bočnicové moduly budou obsahovat zdroj energie, trakční, řídicí a navigační systém. Uspořádání robotu umožní snadnou výměnu pracovních modulů a úpravu pracovní šířky. Výsledkem bude nová robotická technologie využitelná v širokém spektru agronomických operací, mezi které lze zařadit např. setí, meziřádkovou kultivaci, cílené hnojení nebo aplikaci ochranných látek. Projekt si klade za cíl vyvinout bočnicové moduly, dva typy pracovních modulů (setí a meziřádková kultivace) a řídicí a navigační systémy potřebné pro autonomní práci robotu na poli.


Výzkum a realizace prototypu medicínského asistivního robotu

ROBOCOUCHAIR - vývoj a realizace prototypu robota pro transport a rehabilitaci handicapovaných pacientů a podporu bezasistenčního života seniorů.


Dlouhodobá akumulace tepelné energie v přechlazené látce

Výzkum, vývoj a experimentální ověření mobilní velkokapacitní jednotky s akumulačními moduly pro sezónní a denní akumulaci tepelné energie s využitím fázových změn progresivních materiálů. Výsledek bude zaregistrován jako užitný vzor. Dílčí cíle projektu sestávají z vývoje vhodné akumulační směsi na bázi trihydrátu octanu sodného zahrnující stanovení chemických a bezpečnostních parametrů a návrhu inovativních konstrukčních částí - akumulačního modulu a iniciačního prvku, které budou v rámci projektu zhotoveny a experimentálně ověřeny. Uvedené výsledky projektu budou zaregistrovány jako funkční vzorky.


Průmyslové vysokoteplotní tepelné čerpadlo

Cílem projektu je výzkum a realizace prototypu nového koncepčního řešení monobloku průmyslového vysokoteplotního tepelného čerpadla s blokovou sekcí - vysokoteplotního tepelného čerpadla s modulem semihermetického pístového inovativního kompresoru s ekologicky šetrným chladivem a s řídicím parametrem přehřátí na výtlaku z kompresoru a s modulem sestavy tepelných výměníků / výparníků a blokovou sekcí - s blokem středoteplotního tepelného čerpadla umístěného ve stejném technologickém monobloku mobilního nebo stacionárního energokontejneru, blokem progresivní akumulace tepelné energie, blokem automatizovaného technologického systému energetických vstupů/výstupů, blokem mobility komplexního monobloku energokontejneru a blokem digitálního vysoce sofistikovaného energetického managementu.