Zaměřujeme se na chytrá, vysoce inovativní, progresivní, multifunkční, plně digitalizovaná technologická řešení energetických zdrojů na bázi OZE a sofistikované technologie úpraven povrchových vod na vodu pitnou, v mobilním i stacionárním provedení. Využíváme systém fantazie - myšlenka - kreativita - koncepce - modelová a výrobní dokumentace - prototyp v reálném provedení - příprava na podnikatelský záměr.

Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel s vazbou na transportní platformu


UKONČENÉ PROJEKTY:

Výzkum a realizace prototypu multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch / voda - voda, s progresivním energetickým managementem

Cíl projektu
Hlavním záměrem projektu je výzkum, realizace prototypu a výroba multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch / voda - voda, s progresivním autonomním energetickým managementem, s implementovanou predikcí vývoje klimatických podmínek a progresivních systémových interakcí fotovoltaických a solárních a alternativních externích subsystémů, v symbióze se subsystémy primárních akumulací, přesouvající efektivitu potenciálu mimo účinné intervaly přirozených zdrojů, s efektem úspory elektrické práce, s produkcí tepla i chladu, s autonomním energetickým zdrojem, s využíváním elektrické i tepelné energie převáděné do procesních vazeb a sekundární akumulací s fázovou změnou (PCM), s vývojem a realizací mobilní transportní platformy energokontejneru.

Realizovaný prototyp multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch/voda - voda v kombinaci země/voda

Prototyp energokontejneru (tepelný výkon v modulech 50 a 100 kW) je v současné době napojen na areál výzkumného centra - výsledek byl hodnocen jako vynikající. V současné době probíhá testování a optimalizace.


Multifunkční mobilní modulový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel

Cíl projektu
Výzkum, vývoj a realizace nového konstrukčního řešení multifunkčního mobilního monobloku komplexního systému bloků tepelných čerpadel a výparníků, pro získávání tepelné energie v systému vzduch-voda, s alternativami voda-voda a země-voda, se schopností jeho bleskového vyskladňování do volného terénu kontejnerovým nosičem, využívaným v integrovaných záchranných systémech, se světově novou technologií vertikalizační mechaniky jednotlivých bloků tepelných čerpadel, která zajišťuje při vyskladňovacím a naskladňovacím procesu kontejneru nezbytnou automatizovanou vertikalizaci jednotlivých bloků tepelných čerpadel, s efektem bleskového zprovoznění kontejnerového monobloku ihned po jeho vyskladnění, s možností okamžitého napojení na topný okruh vytápěného objektu, bez zásahu do jeho prostor.

Multifunkční kontejnerový systém tepelných čerpadel vzduch/voda
s flexibilitou výkonu 50, 100, 150, 200 kW
ve stacionárním i mobilním provedení (testovací stanice s automatizovanými zásuvnými střešními moduly)

Typové řady - 50 kW až 200 kW tepelného výkonu - kombinace v systémech vzduch/voda, země/voda a voda/voda - výroba tepla a chladu

 • Rychlé naskladňování a vyskladňování kontejnerovými nosiči IZS s okamžitým založením funkce tepelného zdroje
 • Využití v krizových situacích - v prostředí bez distribučních sítí a rozvodů plynu - v kombinaci se záložními energetickými zdroji
 • Spolehlivost funkce monobloku i v extrémních klimatických podmínkách

Přednosti zařízení

 • Multifunkčnost - stacionární i mobilní řešení - výroba tepla / chladu
 • Kaskádový systém uspořádání - násobení tepelných výkonů
 • Nová technologie skladu tepla s využitím fázové změny - PCM materiály
 • Progresivní energetický management - predikce vývoje klimatických podmínek - systémové interakce fotovoltaických a fototermických subsystémů v symbióze se systémy primárních akumulací - efektivita
 • Automatizovaný lamelový systém ochrany bočních ploch výparníků
 • Spolehlivost funkčnosti energokontejneru i v extrémních klimatických podmínkách
 • Vzdálená správa technologie
 • Střešní adaptér s automatizovanou funkcí posunu střešních modulů pro aplikace v lokalitách s vysokou četností sněhových srážek
 • Flexibilní doprava monobloku kontejnerovými nosiči IZS a komerčně dostupnými prostředky
 • Variantní využití skladu tepla a elektrické energie - OZE
 • Hybridní řešení energetického kontejneru - vzduch-voda / voda-voda - varianta 2


PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY:

Robotický systém pro zemědělství 21. století

Cíl projektu
Podstatou projektu je výzkum, vývoj a realizace modulárního robotického systému s prvky autonomního řízení, který bude využitelný v rostlinné výrobě. Základem systému budou všesměrové bočnicové moduly, mezi nimiž budou pracovní moduly robota. Bočnicové moduly budou obsahovat zdroj energie, trakční, řídicí a navigační systém. Uspořádání robotu umožní snadnou výměnu pracovních modulů a úpravu pracovní šířky. Výsledkem bude nová robotická technologie využitelná v širokém spektru agronomických operací, mezi které lze zařadit např. setí, meziřádkovou kultivaci, cílené hnojení nebo aplikaci ochranných látek. Projekt si klade za cíl vyvinout bočnicové moduly, dva typy pracovních modulů (setí a meziřádková kultivace) a řídicí a navigační systémy potřebné pro autonomní práci robotu na poli.

Multifunkční robot - vývoj navigačního systému agrorobotu

Klíčové vlastnosti:

 • Čtyřkolový podvozek s možností řízeného natáčení všech kol
 • Kinematika i proporce podvozku shodné s budoucím prototypem Agrorobotu
 • Hydraulický pohon všech kol
 • Hydraulická "uzávěrka diferenciálu"
 • Elektrický pohon natáčení kol
 • Zdroj energie - dvouválcový spalovací motor
 • Možnost manuálního ovládání prostřednictvím bezdrátového panelu
 • Interface pro připojení nadřazeného systému autonomního řízení a teleoperace
 • Obvodový rám pro snadnou montáž senzorů a prvků potřebných pro autonomní řízení a teleoperaci

Možnosti využití:

 • Vývoj a testování nadřazeného systému autonomního řízení a teleoperace Agrorobotu
 • Transportní platforma pro obecné účely použití odpovídající jejím rozměrům, nosnosti a výkonu

Multifunkční robot - vývoj navigačního systému agrorobotu

Multifunkční trakční bočnicový robotický modul

Robotická trakční kolová jednotka agrorobotu s elektronicky řízeným směrovým natáčením v její svislé ose