Firma SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. je malá výzkumná a realizační firma se zaměřením na oblast robotických mobilních platforem se všesměrovým pohybem, robotických agrotechnologií, autonomních platforem v industriální oblasti a energetických technologií – zejména vysokokapacitních mobilních i stacionárních tepelných čerpadel s vysokým inovačním potenciálem a mobilních i stacionárních úpraven povrchových a podzemních vod na vodu pitnou v režimu průlomových technologií. Strategií a cílem firmy je reálné využití v současné době realizovaných i probíhajících projektů k založení podnikatelských záměrů s partnerskou podporou.

Příklady ukončených výzkumných a realizačních projektů, projektů probíhajících a projektů přihlášených v dotačních výzvách, ve kterých je firma SLEZSKÁ MECHATRONIKA a. s. přímým účastníkem jako spoluřešitel:

Oblast digitalizace a robotiky v zemědělství

AGROROBOT - Modulární zemědělský robot vychází z aktuálních trendů Zemědělství 4.0 zaměřených na autonomní robotické platformy v zemědělské prvovýrobě pro zajištění obživy obyvatelstva.

Výzkum a realizace prototypu medicínského asistivního robotu

ROBOCOUCHAIR - vývoj a realizace prototypu robota pro transport a rehabilitaci handicapovaných pacientů a podporu bezasistenčního života seniorů.

Dlouhodobá akumulace tepelné energie v přechlazené látce

Výzkum, vývoj a experimentální ověření mobilní velkokapacitní jednotky s akumulačními moduly pro sezónní a denní akumulaci tepelné energie s využitím fázových změn progresivních materiálů. Výsledek bude zaregistrován jako užitný vzor. Dílčí cíle projektu sestávají z vývoje vhodné akumulační směsi na bázi trihydrátu octanu sodného zahrnující stanovení chemických a bezpečnostních parametrů a návrhu inovativních konstrukčních částí - akumulačního modulu a iniciačního prvku, které budou v rámci projektu zhotoveny a experimentálně ověřeny. Uvedené výsledky projektu budou zaregistrovány jako funkční vzorky.


Průmyslové vysokoteplotní tepelné čerpadlo

Cílem projektu je výzkum a realizace prototypu nového koncepčního řešení monobloku průmyslového vysokoteplotního tepelného čerpadla s blokovou sekcí - vysokoteplotního tepelného čerpadla s modulem semihermetického pístového inovativního kompresoru s ekologicky šetrným chladivem a s řídicím parametrem přehřátí na výtlaku z kompresoru a s modulem sestavy tepelných výměníků / výparníků a blokovou sekcí - s blokem středoteplotního tepelného čerpadla umístěného ve stejném technologickém monobloku mobilního nebo stacionárního energokontejneru, blokem progresivní akumulace tepelné energie, blokem automatizovaného technologického systému energetických vstupů/výstupů, blokem mobility komplexního monobloku energokontejneru a blokem digitálního vysoce sofistikovaného energetického managementu.


Výzkum, vývoj a realizace robotického dávkovacího a hutnícího efektoru, a testovacího stendu in-situ výstavby bentonitové výplně (buffer) vertikálního úložného systému hlubinného úložiště

Cílem projektu je výzkum, vývoj, realizace a testování prototypu hutnicího efektoru robotické technologie hutnění granulovaného bentonitu in-situ výstavby výplně (buffer) v mezikruží kolem úložného kontejneru s VJP vertikálního úložného systému hlubinného úložiště (HÚ), jako klíčového subsystému robotických procesů ukládání VJP. Bude vyvinut zhutňovací efektor, jako základní součást budoucí robotické technologie vertikálního ukládání, a testovací stend, k testování dílčích procesů od centralizace kontejneru, přes dávkování bentonitu, jeho průběžné hutnění a polohování efektoru v mezikruží, vše v reálném průměru úložného vrtu a kontejneru. Dílčím cílem bude rovněž zjištění konkrétních parametrů zhutnění bentonitu, klíčových parametrů dlouhodobé bezpečnosti úložného systému HÚ.


Výzkum a realizace vysoce inovativní - multifunkční mobilní i stacionární úpravny povrchových i podzemních vod na vodu pitnou

Realizovaná komplexní zásuvná technologie úpravny do mobilního kontejneru s klimatizovaným prostorem

Využití:

 • Občanská vybavenost
 • Průmyslové uplatnění
 • Oblast kritického ohrožení - v oblasti živelních pohrom, znečištěné, zdevastované oblasti
 • Zemědělství, chovatelský průmysl
 • Charitativní projekty

Multifunkčnost monobloku úpravny - mobilní a současně stacionární:

 • Provoz funkce úpravny v kontejneru nebo vysunutou komplexní technologii bez kontejneru
 • Kaskádové řazení s násobnými výkony - generalizace všech vstupů a výstupů v čelech
  nosných skeletů
 • Připojitelnost skladového a zásobovacího monobloku pro automatické doplňování činidel

Užitná, technologická a ekonomická přidaná hodnota:

 • Kapacita výkonu úpravy vody 10 m3/hod.
 • Vysoká účinnost filtrace - až 99 % (0,5-1 % odpadní voda)
 • Vysoce inovativní typ keramických filtrů
 • Vysoká intenzifikace - velký výkon na malém prostoru
 • Dlouhá životnost bez snížení výkonu a funkčnosti
 • Čištění fyzikálním a chemickým proplachem CEB
 • Intenzivní oxidační proplach CIP
 • Nové konstrukční řešení technologie sorpčního filtru
 • Nový systém hydraulického vyprázdnění GAU
 • Efekt prostorového uspořádání - v minimalistickém prostoru maximální výkon
 • Nasazení ve vysoce rozdílných teplotách vnějšího klima
 • Klimatizace vnitřního prostoru i při otevřených vratech kontejneru
 • Využití vstupního výsuvného modulu s klimatizační přepážkou
 • Nastavení optimálních vnitřních teplotních parametrů
 • Nové konstrukční řešení technologie sorpčního filtru
 • Součástí dodávky na vyžádání - kontejnerový energetický zdroj na bázi OZE
 • Nezávislost na distribučních sítích - alternativa záložního zdroje